คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ITA (ITA 2567)


ตัวชี้วัดที่ 1: การเปิดเผยข้อมูล (MOIT 1-MOIT 2)
ตัวชี้วัดที่ 2: การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (MOIT 3-MOIT 5)
ตัวชี้วัดที่ 3 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (MOIT 6-MOIT 8)

ตัวชี้วัดที่ 4 : การส่งเสริมความโปร่งใส (MOIT 9-MOIT 11)
ตัวชี้วัดที่ 5 : การรับสินบน (MOIT 12-MOIT 13)ตัวชี้วัดที่ 6 : การป้องกันการใช้ทรัพย์สินของราชการ (MOIT 14)


ตัวชี้วัดที่ 7 : การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต (MOIT 15-MOIT 19)


ตัวชี้วัดที่ 8 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (MOIT 20)

ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร (MOIT 21-MOIT 22)