ITA 2565


ตัวชี้วัดที่ 1: การเปิดเผยข้อมูล   ► EB 1 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้มูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


   ► EB 2 : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันตัวชี้วัดที่ 2: การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ


   ► EB 3 : หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564


   ► EB 4 : หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาน พ.ศ 2565


   ► EB 5 : หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาน พ.ศ 2565ตัวชี้วัดที่ 3 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


   ► EB 6 : ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


   ► EB 7 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร


   ► EB 8 : หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน

               และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการดีเด่น และระดับดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณพ.ศ. 2564 และรอบปีงบประมาณ 2564


   ► EB 9 : หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัยตัวชี้วัดที่ 4 : การส่งเสริมความโปร่งใส


   ► EB 10 : หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน


   ► EB 11 : หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน


   ► EB 12 : หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานตัวชี้วัดที่ 5 : การรับสินบน


   ► EB 13 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน   ► EB 14 : หน่วยงานมีการกาหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบน ในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการตัวชี้วัดที่ 6 : การใช้ทรัพย์สินของราชการ


   ► EB 15 : หน่วยงานมีการจัดทาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องและมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สิน ของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงานตัวชี้วัดที่ 7 : การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต


   ► EB 16 : หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจาปีของหน่วยงาน


   ► EB 17 : หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริม            คุณธรรม ของชมรมจริยธรรม ประจาปีของหน่วยงาน


ตัวชี้วัดที่ 8 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

   ► EB 18 : หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน


   ► EB 19 : หน่วยงานมีการกาหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG


   ► EB 20 : หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
           ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


   ► EB 21 : หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร


   ► EB 22 : หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจานงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน


   ► EB 23 : หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน