ระบบภายในโรงพยาบาล


E-Slip
( ระบบสลิปเงินเดือน )

ระบบจองห้องประชุม

ระบบขออนุญาตไปราชการ

โปรแกรมความเสี่ยง

รายงานการประชุม
คณะผู้บริหาร

ระบบสอบสวนโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัสออนไลน์
( Novelcorona )

ระบบเบิกวัสดุ-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ตรวจสอบคุณภาพน้ำ

ประชุมคปสอ.ธารโต