วันที่2 ธันวาคม 2564


แผนก จำนวนผู้ป่วย
ผู้ป่วยนอก 86
ผู้ป่วยใน 0
ห้องฉุกเฉิน 11
คลินิกแพทย์แผนไทย 0
คลินิกกายภาพบำบัด 0
คลินิกทันตกรรม 0