วันที่6 ธันวาคม 2566


แผนก จำนวนผู้ป่วย
ผู้ป่วยนอก 0
ผู้ป่วยใน 0
ห้องฉุกเฉิน 0
คลินิกแพทย์แผนไทย 0
คลินิกกายภาพบำบัด 0
คลินิกทันตกรรม 0