แบบประเมินความพึงพอใจต่อเว็บไซต์
www.thantohospital.com
ชื่อ
เพศ
อายุ
อาชีพ
หัวข้อการประเมิน
ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1
  1.มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
  2.การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภาพ ในเว็บไซต์มีความเหมาะสม น่าสนใจ
  3.ปริมาณเนื้อหามีเพียงพอกับความต้องการ
  4. การจัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน มีความต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจ
  5.มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการ ค้นหาและทำความเข้าใจ
  6.ข้อความในเว็บไซต์ถูกต้องตามหลักภาษา และไวยากรณ์
  7. เนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกัน
  8.การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
  9.หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม มีความทันสมัย น่าสนใจ
  10.สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม
  11.สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน
  12.ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและอ่านได้ง่าย
  13.มีความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่างๆ
  14.ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายได้
  15.ความถูกต้องในการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์
  16.ความถูกต้องในการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น
  17.เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
  18.เป็นสื่อในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ และงานวิจัย
  19.สามารถเป็นแหล่งความรู้ได้
  20.เป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน


ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม