กฎหมายที่ต้องรู้

หัวข้อเรื่อง ดาวโหลดไฟล์ วันที่เผยแพร่
Cinque Terreการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

        ⚫  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

        ⚫  ประกาศคณะกรรมข้อมูลข่าวสารของราชการการจัดซื้อจัดจ้าง
Cinque Terreหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฏหมายจัดตั้งหรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
Cinque Terre
Cinque Terreยุทธศาสตร์/แผนงาน

        ⚫  แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ 2564

        ⚫  แผนการใช้จ่ายงบประมานรประจำปี งบประมาณ พ.ศ 2564
Cinque Terreยุทธศาสตร์ของประเทศ

Cinque Terre
Cinque Terreจรรยาบรรณ/จริยธรรม

        ⚫  อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

        ⚫  จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

        ⚫  ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข               พ.ศ.2560

        ⚫  พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
Cinque Terreการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

        ⚫  รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน

        ⚫  หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา
Cinque Terreการจัดการเรื่องร้องเรียน

        ⚫  คู่มือการปฏิบัติงาน

        ⚫  ขั้นตอนการให้บริหาร