นโยบายของผู้บริหาร

วิสัยทัศน์ (VISION)

เครือข่ายบริการสุขภาพมีคุณภาพ เพื่อสุขภาวะชุมชนอย่างยั่งยืน

พันธกิจ (MISSION)

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพเครือข่ายบริการสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยโดยยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างครอบคลุม ส่งเสริมให้ทุกภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดูแลและพัฒนาระบบสุขภาพ เพื่อสุขภาวะของชุมชนอย่างยั่งยืน


เป้าหมาย (Goal)

 1. ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย พึงพอใจและสามารถดูแลตนเองได้
 2. ชุมชนมีความเข้มแข็งด้านสุขภาพ สามารถ ลดการเจ็บป่วยของชุมชน โดยการมีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพชุมชนในกลุ่มโรคและปัญหาสาธารณสุขพื้นที่ที่สำคัญ
 3. บุคลากร มีศักยภาพ มีขวัญกำลังใจและมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีสุขภาพที่ดี
 4. องค์กร มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยและมีความสอดคล้องกับบริบทชุมชน
 5. องค์กร มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและได้รับความไว้วางใจจากชุมชน
  ประเด็นยุทธศาสตร์ : Strategic Issue

 1. การส่งเสริมและพัฒนาระบบริการที่ได้คุณภาพมาตรฐาน
 2. ยกระดับการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายชุมชนในการจัดการระบบสุขภาพชุมชนในกลุ่มโรคและปัญหาสาธารณสุขพื้นที่
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย ด้วยหลักธรรมาภิบาล

  ค่านิยม (VALUES)

 ★ ทีม  คือ การทำงานเป็นทีม มีความสามัคคี
 ★ สร้าง คือ สร้างสรรค์ ริเริ่ม สร้างการเรียนรู้ สร้างเครือข่าย
 ★ สุข  คือ มีสุขภาวะที่ดีทั้งผู้ให้บริการและผู้มารับบริการ

  ค่านิยม MOPH


  ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ ดำรงตำแหน่ง
1. นายเเพทย์ สัญญา ผลิตกรรม ปี 2533 - ปี 2534
2. แพทย์หญิง จรรยา จันทโรกร ปี 2534 - ปี 2535
3. นายเเพทย์ ประพล เองชวน ปี 2535 - ปี 2537
4. นายเเพทย์ เพียงเทพ จิรรรัตน์โสภา เดือน มิ.ย 2537 - เดือน ตุ.ค 2537
5. นายเเพทย์ สุเมธ ตันติยาพงศ์ เดือน พ.ย 2537 - เดือน พ.ย 2543
6. แพทย์หญิง สมนึก ศิริวรรณ เดือน ธ.ค 2547 - เดือน ต.ค 2544
7. นายเเพทย์ ปรีชา วงศ์ศิารัตน์ เดือน พ.ย 2544 - เดือน ก.ย 2548
8. นายเเพทย์ สันฐิติ ดะห์ลัน เดือน ก.ย 2548 - เดือน พ.ค 2551
9. นายเเพทย์ ซอลาฮุดดีน วรอดุลย์ เดือน มิ.ย 2551 - เดือน เม.ย 2555
10. นายเเพทย์ ไพบูลย์ศักดิ์ ศิวาวุธ เดือน มิ.ย 2555 - เดือน เม.ย 2556
11. นายเเพทย์ สมหมาย บุญเกลี้ยง เดือน ก.ค 2556 - เดือน ก.พ 2557
12. นายเเพทย์ มัซลัน ตะเระ เดือน มี.ค 2557 - ปัจจุบัน