นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รพ.ธารโต

           ◷ 10 สิงหาคม 2566


งานอนามัยโรงเรียน รพ.ธารโต ลงให้บริการเจาะคัดกรองภาวะซีดเด็กนักเรียนหญิงในกลุ่มวัยเจริญพันธ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา

◷ 9 สิงหาคม 2566


งานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลธารโตได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการในการดูแลพัฒนาการเด็กปฐมวัย

◷ 26 กรกฎาคม 2566


กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด รพ.ธารโต จัดอบรมให้ความรู้เรื่องโรคจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง(SMIV)และอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผูกยึดผู้ป่วย(Restrain)”

◷ 24 กรกฎาคม 2566


โรงพยาบาลธารโต ร่วมงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี 2566กิจกรรม “ตรวจสุขภาพประจำปี เจ้าหน้าที่รพ.สต.เครือข่ายบริการสุขภาพ อ.ธารโต” วันที่ 2

◷ 28 พฤษภาคม 2566


โรงพยาบาลธารโต ร่วมกับสสอ.ธารโต และรพ.สต.สันติ 2 ร่วมรับนิเทศเสริมพลังการพัฒนาคุณภาพงานเยี่ยมบ้านของศูนย์ COC

◷ 24 พฤษภาคม 2566


นายเพาซี เดะแอ ประธาน คปสอ.ธารโต ร่วมกับนพ.มัซลัน ตะเระ ผอ.โรงพยาบาลธารโต ประชุม คปสอ.ธารโต

◷ 25 พฤษภาคม 2566


คณะทีมนำ และเจ้าหน้าที่รพ.ธารโตที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเตรียมรับประเมิน Re acc ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมรพ.ธารโต

◷ 24 พฤษภาคม 2566


โรงพยาบาลธารโตให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2566 โดยมีเด็ก และผู้สูงอายุ หลากหลายช่วงวัยจากคลินิกหอบหืด และประชาชนทั่วไปเข้ารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

◷ 24 พฤษภาคม 2566


กิจกรรม “ตรวจสุขภาพประจำปี เจ้าหน้าที่รพ.สต.เครือข่ายบริการสุขภาพ อ.ธารโต” วันที่ 2

◷ 5 เมษายน 2566


กิจกรรม “ตรวจสุขภาพประจำปี เจ้าหน้าที่รพ.สต.เครือข่ายบริการสุขภาพ อ.ธารโต”

◷ 3 เมษายน 2566


“สอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์” เจ้าหน้าที่แต่ละแผนกรพ.ธารโต เข้าร่วมการสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์ประเภทต่างๆ

◷ 8 มีนาคม 2566


โรงพยาบาลธารโตจัดฟุตซอล"สี่เส้า"สานสัมพันธ์เครืออำเภอธารโต

◷ 8 มีนาคม 2566


โรงพยาบาลธารโตจัดตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนผู้ต้องการประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปี 66”

◷ 8 มีนาคม 2566


นพ มัซลัน ตะเระ ผอ รพ.ธารโต และจนท รพ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ทางน้ำ ณ ม.1 บ้านปูยุด แก่ประชาชนที่อยู่พื้นที่บริเวณน้ำท่วมฯ

◷ 18 กันยายน 2565


โรงพยาบาลธารโต ร่วมกับชมรมอสม. อ.ธารโต และเครือข่ายสุขภาพอำเภอธารโต ร่วมกิจกรรม อสม.ชวนเดิน - วิ่ง ต้านภัย โควิด - 19

◷ 18 กันยายน 2565


งานอนามัยสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลธารโต ร่วมกับจิตอาสาจากพลทหาร ค่ายพายัค จำนวน 15 นาย ดำนินการปรับปรุง ทาสีใหม่

◷ 5 กันยายน 2565


พท.ฟิรดาวซ์ หะยีแยนา พร้อมด้วยคณะจากกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ส่งเสริมการใช้สมุนไพรเพื่อสุขภาพ

◷ 22 สิงหาคม 2565


ชมรมมุสลิมโรงพยาบาลธารโตได้กิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ฮิจเราะห์ศักราช.1444 ณ โรงพยาบาลธารโต

◷ 23 สิงหาคม 2565


นพ.มัซลัน ตะเระ ผู้อำนวยการ รพ.ธารโต เป็นประธานภายใต้กิจกรรมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ย้ายรับตำแหน่งใหม่ และรับน้องใหม่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลธารโต

◷ 17 สิงหาคม 2565


ชมรมมุสลิม รพ.ธารโต จัดกิจกรรมงานเลี้ยงส่ง จนท. เกษียณ - ย้าย ณ โรงพยาบาลธารโต

◷ 18 สิงหาคม 2565


โรงพยาบาลธารโตได้จัดกิจกรรมการแข่งกีฬาสีภายใน

◷ 7 กรกฎาคม 2565


โรงพยาบาลธารโตได้จัดกิจกรรมคัดกรองสุขภาพกายและใจของบุคลากรใน รพ.ธารโต ตามโครงการบุคลากรสุขภาพดี ชีวิตมีสุข Thanto healthy & happy staff 2021

◷ 1 เมษายน 2564


โรงพยาบาลธารโตได้จัดอบรมเสริมสร้างวินัย และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบให้กับเจ้าหน้าที่

◷ 30 มีนาคม 2564


คณะสาธารณสุขนิเทศก์เขต 12 ได้เยี่ยมเจ้าหน้าที่ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอธารโต ณ โรงพยาบาลธารโต

◷ 4 มีนาคม 2564


งานโภชนศาสตร์ รพ.ธารโตจัดอบรมผู้ประกอบอาหาร ณ ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอธารโต

◷ 3 มีนาคม 2564


โรงพยาบาลธารโตได้ร่วมติดตามเยี่ยมผู้ป่วยพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

◷ 28 มกราคม 2564


โรงพยาบาลธารโตได้ร่วมติดตามเยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์

◷ 26 มกราคม 2564


โรงพยาบาลธารโตจัดกิจกรรมพบปะยามเช้าร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ

◷ 13 มกราคม 2564


โรงพยาบาลธารโตจัดประชุมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2564

◷ 6 มกราคม 2564


โรงพยาบาลธารโตร่วมเปิดพิธีในโครงการรณรงค์ป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนน (วันปีใหม่ 7 วันอันตราย)เพื่อตอนรับในวันปีใหม่ ปีพ.ศ 2564

◷ 29 ธันวาคม 2563


คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอธารโต จังหวัดยะลา ต้อนรับการนิเทศจากคณะนิเทศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

◷ 7 ธันวาคม 2563


คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลธารโต ได้จัดการประชุมพุดคุยการทำ Tisk martrix และลงเยี่ยมหน้างานค้นหาความเสี่ยงเชิงรุก

◷ 30 พฤศจิกายน 2563


โรงพยาบาลธารโตได้จัดการประชุมทีมนำ แผนเตรียมรับ Re acc III

◷ 23 พฤศจิกายน 2563


โรงพยาบาลธารโตได้จัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างส้วมโลก

◷ 19 พฤศจิกายน 2563


โรงพยาบาลธารโตได้จัดกิจกรรม ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ในโครงการอำเภอยิ้ม ณ มัสยิดนูรุลยันนะห์ หมู่ที่ 4 บ้านศรีท่าน้ำ ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

◷ 18 พฤศจิกายน 2563


โรงพยาบาลธารโตได้กิจกรรมแข่งกีฬาฟุตบอลกระชับมิตร ระหว่างทีม รพ.ธารโต และทีม สภ.ธารโต

◷ 11 พฤศจิกายน 2563


โรงพยาบาลธารโตจัดประชุมคณะกรรมการ คปสอ.ธารโต ครั้งที่ 1/2564

◷ 15 ตุลาคม 2563


งานอนามัยสิ่งเเวดล้อมโรงพยาบาลธารโตได้จัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก

◷ 15 ตุลาคม 2563


งานแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลให้ความรู้การแช่เท้าด้วยสมุนไพร (Covid-19)

◷ 6 ตุลาคม 2563


จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ "ฟันสวยด้วยมือเรา"

◷ 30 กันยายน 2563


กิจกรรมอำลา อาลัย รับน้องส่งพี่

◷ 29 กันยายน 2563


กิจกรรมนอกพื้นที่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปูยุด

◷ 23 กันยายน 2563


กิจกรรมปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่

◷ 23 กันยายน 2563


ชมรมมุสลิมโรงพยาบาลธารโต ได้จัดกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ฮิจเราะห์ศักราช.1441

◷ 18 กันยายน 2563


โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียน

◷ 16 กันยายน 2563