วันที่3 กรกฎาคม 2565


แผนก จำนวนผู้ป่วย
ผู้ป่วยนอก 19
ผู้ป่วยใน 1
ห้องฉุกเฉิน 15
คลินิกแพทย์แผนไทย 0
คลินิกกายภาพบำบัด 0
คลินิกทันตกรรม 0