ITA 2564EB 9 : หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

หัวข้อเรื่อง ดาวโหลดไฟล์ วันที่เผยแพร่
Cinque Terre1. หลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

     1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ click

     1.2 โครงการ click

7/04/2564
Cinque Terre2. รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม
Cinque Terre 7/04/2564
Cinque Terre3. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม
Cinque Terre 7/04/2564
Cinque Terre4. รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม
Cinque Terre 7/04/2564
Cinque Terre5. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรม
Cinque Terre 7/04/2564
Cinque Terre6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
Cinque Terre 7/04/2564
Cinque Terre7. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS
Cinque Terre
Cinque Terre8. Link แสดงหลักฐานที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS (ถ้ามี)
Cinque Terre