ITA 2564EB 8 : การประเมินเจ้าหน้าที่

หัวข้อเรื่อง ดาวโหลดไฟล์ วันที่เผยแพร่
Cinque Terre1.1.1 บันทึกข้อความ เรื่องขออนุมัติลงนามในการประกาศข้าราชการผุ้มีการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

               ☛  รอบการประมาณที่ 2/2563 click

               ☛  รอบการประมาณที่ 1/2564 click
10/04/2564
Cinque Terre2. ประกาศรายงานการประเมินผล เรื่องข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

        ⚫ ไตรมาสที่ 1 รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ( เดือนเมษายน 2563 - กันยายน 2563) click

               ☛   หลักฐานการประกาศรายงานการประเมิน click

        ⚫ ไตรมาสที่ 3 รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ 2564 ( เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) click

               ☛   หลักฐานการประกาศรายงานการประเมิน click

1/10/2563
Cinque Terre3. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS
Cinque Terre 1/10/2563