ITA 2564EB 5 : หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาน พ.ศ 2564

หัวข้อเรื่อง ดาวโหลดไฟล์ วันที่เผยแพร่
Cinque Terre1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

     ⚫ บันทึกข้อความรายงาน สขร.1 ต.ค 63 click

     ⚫ บันทึกข้อความรายงาน สขร.1 พ.ย 63 click

     ⚫ บันทึกข้อความรายงาน สขร.1 ธ.ค 63 click

     ⚫ บันทึกข้อความรายงาน สขร.1 ม.ค 64 click

     ⚫ บันทึกข้อความรายงาน สขร.1 ก.พ 64 click

     ⚫ บันทึกข้อความรายงาน สขร.1 มี.ค 64 click

     ⚫ บันทึกข้อความรายงาน สขร.1 เม.ย 64 click

     ⚫ บันทึกข้อความรายงาน สขร.1 พ.ค 64 click

     ⚫ บันทึกข้อความรายงาน สขร.1 มิ.ย 64 พร้อมแนบแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน click

     ⚫ บันทึกข้อความรายงาน สขร.1 ก.ค 64 พร้อมแนบแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน click

     ⚫ บันทึกข้อความรายงาน สขร.1 ส.ค 64 พร้อมแนบแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน click

01/09/2564
Cinque Terre2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ในทุก ๆ ไตรมาส ดังนี้

        ⚫ ไตรมาสที่ 1

           ► ประจำเดือนกันยายน 2563 click

           ► ประจำเดือนตุลาคม 2563 click

           ► ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 click

           ► ประจำเดือนธันวาคม 2563 click ( 15/03/2564 )

        ⚫ ไตรมาสที่ 2

           ► ประจำเดือนมกราคม 2564 click ( 15/03/2564 )

           ► ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 click ( 15/03/2564 )

        ⚫ ไตรมาสที่ 3

           ► ประจำเดือนมีนาคม 2564 click ( 08/06/2564 )

           ► ประจำเดือนเมษายน 2564 click ( 08/06/2564 )

           ► ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 click ( 08/06/2564 )

        ⚫ ไตรมาสที่ 4

           ► ประจำเดือนมิถุนายน 2564 click ( 01/09/2564 )

           ► ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 click ( 01/09/2564 )

           ► ประจำเดือนสิงหาคม 2564 click ( 01/09/2564 )

10/11/2563
Cinque Terre3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
           ►ตามข้อ 2 ไตรมาส 1 สขร.1 ต.ค-พ.ย 63 click

           ►ตามข้อ 2 ไตรมาส 1 สขร.1 ธ.ค 63 click

           ►ตามข้อ 2 ไตรมาส 2 สขร.1 ม.ค 64 click

           ►ตามข้อ 2 ไตรมาส 2 สขร.1 ก.พ 64 click

           ►ตามข้อ 2 ไตรมาส 3 สขร.1 มี.ค 64 click

           ►ตามข้อ 2 ไตรมาส 3 สขร.1 เม.ย 64 click

           ►ตามข้อ 2 ไตรมาส 3 สขร.1 พ.ค 64 click

10/11/2563
Cinque Terre4. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ใเฉพาะ ช้อ 3.1 ถึง ข้อ 3.2 ในระบบ MITAS
Cinque Terre