ITA 2564EB 4 : หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาน พ.ศ 2564

หัวข้อเรื่อง ดาวโหลดไฟล์ วันที่เผยแพร่
Cinque Terre1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดวื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน

     ⚫ 1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน click

     ⚫ 1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ click

     ⚫ 1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 click

     ⚫ 1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ click

     ⚫ 1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน click

     ⚫ 1.6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS click

25/11/2563
Cinque Terre2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

     2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

     ⚫ ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 63) click

     ⚫ ไตรมาส 2 (ตุลาคม 63 - มีนาคม 64) click

     ⚫ ไตรมาส 3 (ตุลาคม 63 - มิถุนายน 64) click

     ⚫ ไตรมาส 4 (ตุลาคม 63 - กันยายน 64) พร้อมแนบแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน click

     2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ 2564

     ⚫ ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 63) click

     ⚫ ไตรมาส 2 (ตุลาคม 63 - มีนาคม 64) click

     ⚫ ไตรมาส 3 (ตุลาคม 63 - มิถุนายน 64) click

     ⚫ ไตรมาส 4 (ตุลาคม 63 - กันยายน 64) พร้อมแนบแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน click

     2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

     ⚫ ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 63) click

     ⚫ ไตรมาส 2 (ตุลาคม 63 - มีนาคม 64) click

     ⚫ ไตรมาส 3 (ตุลาคม 63 - มิถุนายน 64) click

     2.4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS click

30/08/2564
Cinque Terre3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

     ⚫ 3.1 หนังสือเเจ้งเวียน click

     ⚫ 3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน click

     ⚫ 3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ 2564

         ไตรมาสที่ 1

          ►ชุดที่ 1 click

          ► ชุดที่ 2 click

          ► ธันวาคม 63 click

         ไตรมาสที่ 2

          ►ชุดที่ 1 click

          ►ชุดที่ 2 click

         ไตรมาสที่ 3

          ►ชุดที่ 1 click

          ► ชุดที่ 2 click

         ไตรมาสที่ 4

          ►ชุดที่ 1 click

          ► ชุดที่ 2 click

25/08/2564
Cinque Terre4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ข้อ 3
Cinque Terre 25/11/2563
Cinque Terre5. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ใเฉพาะ ช้อ 3.1 ถึง ข้อ 3.2 ในระบบ MITAS
Cinque Terre