ITA 2564EB 3 : หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563

หัวข้อเรื่อง ดาวโหลดไฟล์ วันที่เผยแพร่
Cinque Terre1. บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ และสั่งการให้นำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
Cinque Terre 10/11/2563
Cinque Terre2. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563
Cinque Terre 10/11/2563
Cinque Terre3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
Cinque Terre 10/11/2563
Cinque Terre4. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS
Cinque Terre