ITA 2564EB 22 : หน่วยงานมีการการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด "จิตพอเพียงต้านทุจริต"

หัวข้อเรื่อง ดาวโหลดไฟล์ วันที่เผยแพร่
Cinque Terre1. หลักฐานการจัดโครงการ/กิจกรรม ภายใตแนวคิด "จิตพอเพียงต้านทุจริต"

        1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ click

        1.2 แนวทางการดำเนินโครงการ click

15/3/2564
Cinque Terre2. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ "จิตพอเพียงต้านทุจริต
Cinque Terre 15/3/2564
Cinque Terre3. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงาน
Cinque Terre 15/3/2564
Cinque Terre4. รายงานผลการจัดโครงการ
Cinque Terre 15/3/2564
Cinque Terre5. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรม
Cinque Terre 15/3/2564
Cinque Terre6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
Cinque Terre 15/3/2564
Cinque Terre7. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS
Cinque Terre
Cinque Terre8. Link แสดงหลักฐานที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS
Cinque Terre