ITA 2564EB 16 : หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

หัวข้อเรื่อง ดาวโหลดไฟล์ วันที่เผยแพร่
Cinque Terre1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
Cinque Terre 23/12/2563
Cinque Terre2. ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
Cinque Terre 23/12/2563
Cinque Terre3. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน
Cinque Terre 23/12/2563
Cinque Terre4. ภาพถ่ายกิจกรรม ต้องระบุวัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรม
Cinque Terre 23/12/2563
Cinque Terre5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
Cinque Terre 23/12/2563
Cinque Terre6. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS
Cinque Terre
Cinque Terre7. Link แสดงหลักฐานที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS
Cinque Terre