ITA 2564EB 12 : หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

หัวข้อเรื่อง ดาวโหลดไฟล์ วันที่เผยแพร่
Cinque Terre1 หลักฐานการจัดโครงการ / กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

     1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเบาหวาน

          ⚫ กิจกรรมที่ 1 (จัดประชุมติดตามการดำเนินงาน NCD BOARD ร่วมกับกิจกรรม Chronic Case Conference) click

     1.2 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเบาหวาน ความดัน ดีไม่ป่วย ป่วยได้ภาวะแทรกซ้อน click

16/3/2564
Cinque Terre2. รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผน และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
Cinque Terre 02/09/2564
Cinque Terre3. รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมในการดำเนินการตามภารกิจที่เลือก
Cinque Terre 02/09/2564
Cinque Terre4. รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ
Cinque Terre 16/3/2564
Cinque Terre5. ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรม
Cinque Terre 16/3/2564
Cinque Terre6. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
Cinque Terre 02/09/2564
Cinque Terre7. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
Cinque Terre 16/3/2564
Cinque Terre8. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS
Cinque Terre
Cinque Terre9. Link แสดงหลักฐานที่สื่อสารเผยแพร่ในช่อทางอื่น ในระบบ MITAS
Cinque Terre