ITA 2564EB 10 : หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

หัวข้อเรื่อง ดาวโหลดไฟล์ วันที่เผยแพร่
Cinque Terre1. คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
Cinque Terre 02/09/2564
Cinque Terre2. คู่มือการปฏิบัติงานการรับร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
Cinque Terre 02/09/2564
Cinque Terre3. บันทึกข้อความ และรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน)

     ⚫ รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 ) click

     ⚫ รอบ 12 เดือน (เดือนเมษายน 2564 - กันยายน 2564 ) click

02/09/2564
Cinque Terre4. หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน
Cinque Terre 02/09/2021
Cinque Terre5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
Cinque Terre 21/10/2563
Cinque Terre6. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS
Cinque Terre 21/10/2563