ITA 2564


EB1 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้มูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


หัวข้อเรื่อง ดาวโหลดไฟล์ วันที่เผยแพร่
Cinque Terre1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
Cinque Terre 27/11/2563
Cinque Terre2. คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
Cinque Terre 27/11/2563
Cinque Terre3. กรอบแนวทางการเปยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อ 2 ข้อ 2.1 ถึง 2.3
Cinque Terre 27/11/2563
Cinque Terre4. รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

        โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ต้องเป็นรายงานของปีงบประมาณ พ.ศ 2563
Cinque Terre 27/11/2563
Cinque Terre5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่ายเว็บไซต์ของหน่วยงาน
Cinque Terre 02/12/2563